Aydınlatma Metni | Grand Bali

Aydınlatma Metni | Grand Bali

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

SUNALAR OTELCİLİK TUR.TİC.VE SAN.A.Ş.  ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,  işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.
İşlenen Kişisel Veriler
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi,uyruk,pasaport numarası
İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi
Finansal Bilgileri: Banka hesap bilgileri
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Fotoğraf, Sağlık durumu ve ilaç kullanım bilgisi
Diğer: Oda numarası, Araç plaka bilgisi, Sigara kullanım bilgisi, Alerjen Durumu Bilgisi
 Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz,
•    Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
•    SUNALAR OTELCİLİK TUR.TİC.VE SAN.A.Ş.  satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
•    SUNALAR OTELCİLİK TUR.TİC.VE SAN.A.Ş.  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
•    Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
•    SUNALAR OTELCİLİK TUR.TİC.VE SAN.A.Ş.  ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
•     SUNALAR OTELCİLİK TUR.TİC.VE SAN.A.Ş.  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
•    İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
•    Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
•    Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla;
KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir. 
Kişisel verileriniz, SUNALAR OTELCİLİK TUR.TİC.VE SAN.A.Ş. hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir. 
Özel Nitelikli veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Otelimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.
Otelimiz, özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVKK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir sebep uyarınca misafirin açık rızası alınarak işlenecektir. 
ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ
KVKK’nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bazı kişisel veriler “Özel Nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerdir. SUNALAR OTELCİLİK TUR.TİC.VE SAN.A.Ş. , özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVKK Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında duyarlılık göstermektedir. Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz, KVK Kurulu tarafından belirlenmiş veya belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ve KVKK’ya uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işleyebilir:
a. Kişisel veri sahibinin açık rızası varsa;
Konuklarımız, bazen içinde bulundukları özel durumlardan dolayı, “özelleştirilmiş hizmet” talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini SUNALAR OTELCİLİK TUR.TİC.VE SAN.A.Ş.  ile paylaşabilmektedirler. Örneğin bazı gıda alerjileri nedeniyle kimi gıda maddelerini içermeyen yiyeceklerin hazırlanması, fiziki rahatsızlık ya da uyku alışkanlıkları nedeniyle daha sert ya da daha yumuşak yastık, şilte vb. istemek gibi. Konuklarımızın, özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve ileride SUNALAR OTELCİLİK TUR.TİC.VE SAN.A.Ş. ’ya tekrar geldiklerinde bu ihtiyaçları hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için, ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet edecek biçimde bu gibi özel nitelikli verileri işleyebiliriz.
b. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının plânlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’ nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
•    İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
•    Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
•    İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
•    Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır.
•    Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:
•    İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
•    Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.

    
KVKK'NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet adresinde yer alan  Başvuru Formu ’nu kullanarak iletebilirsiniz.
Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman [email protected]  adresine e-posta yoluyla veya bizzat  Saray mahallesi Damlataş Caddesi No:68 Alanya /Antalya   adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
KVKK ’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK madde. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Değişiklik ve Güncellemeler
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya le SUNALAR OTELCİLİK TUR.TİC.VE SAN.A.Ş.  kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir